DFDE-2017 14-19.08.2017

Start slideshow
Registration. D. Dan, V. Liyko, Yu.O. Belyaeva.
Registration. A. S. Tasevich, A. L. Adkhamova
Registration
Registration
Registration. N. Smirnova, K.A. Darovskaya, Yu. Rudenkova, N. Ivanov, N. Izvarina.
Opening ceremony. W. Jaeger, A.L. Skubachevskii, D.V. Treschev, N.S. Kirabaev.
Opening ceremony. W. Jaeger, N.S. Kirabaev, A.L. Skubachevskii, D.V. Treschev, S.P. Novikov.
Opening ceremony. D.V. Treschev, S.P. Novikov.
Opening ceremony. N. S. Kirabaev, A. L. Skubachevskii, D.V. Treschev
Opening ceremony. W. Jaeger, N.S. Kirabaev.